PRICE LIST

KNAFAH CAKE

£14

KNAFAH CUPCAKES

£16

KNAFAH TRAY

£28

POSTAL KNAFAH

£30

KNAFAH JACKS

£12